Daglarda Kar Olsaydim

Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım
Bir asi rüzgar olsaydım olsaydım
Arar bulur muydun beni beni
Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım.
.
Şu yangında har olsaydım olsaydım
Ağlayıp bizar olsaydım olsaydım
Belki yaslanırdın bana bana
Mahpusta duvar olsaydım olsaydım.
.
Şu bozkırda han olsaydım olsaydım
Yıkık perişan olsaydım olsaydım
Yine sever miydin beni beni
Simsiyah duman olsaydım olsaydım.
.
Şu yarada kan olsaydım olsaydım
Dökülüp ziyan olsaydım olsaydım
Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş
Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.

آهمەت کایا - (1990)  رەستاڵەر 2
داگلاردا کار ۆلسایدم

شو داğلاردا کار ۆلسایدıم ۆلسایدıم
بر آس رüزگار ۆلسایدıم ۆلسایدıم
آرار بولور مویدون بەن بەن
ساهپسز مەزار ۆلسایدıم ۆلسایدıم.
.
شو یانگıندا هار ۆلسایدıم ۆلسایدıم
آğلایıپ بزار ۆلسایدıم ۆلسایدıم
بەلک یاسلانıردıن بانا بانا
ماهپوستا دوڤار ۆلسایدıم ۆلسایدıم.
.
شو بۆزکıردا هان ۆلسایدıم ۆلسایدıم
یıکıک پەرشان ۆلسایدıم ۆلسایدıم
ینە سەڤەر میدن بەن بەن
سمسیاه دومان ۆلسایدıم ۆلسایدıم.
.
شو یارادا کان ۆلسایدıم ۆلسایدıم
دöکüلüپ زیان ۆلسایدıم ۆلسایدıم
بو دüنیادا یەرم یۆکموش یۆکموش
کەشکە بر یالان ۆلسایدıم ۆلسایدıم.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com