Kural 1

hep eski bir zamanı getirir
gidip de dönmeyene
dönüp de görmeyene
bu muhacir sızı
bu hasret
.
ve sabır
kin dalında kızıl bir gonca
dökülür kahrın güz ayları
odunsuz, etsiz-ekmeksiz
gün olur kıtlık kıran
gün olur feryat figan
dökülür umudun oyaları
dökülür buzlu rüyası mahpusların
gün olur bir miting alanıdır
gün olur
diz döver and veririz
parlar namlularımızın ucu
gün olur alanların orta yerinde
birer birer kuşuna diziliriz.
.
biz ki umudun bahçıvanıyız
gönül kin dalında sevda üretir
çağın destanıyız dijle boyunda
ıssız acılarda delik deşik olmuş gelinler
ve gözleri
pusularda
vişne gibi çatlayan kaçakçılarla
güller kararan dünya bahçesinden
doğmadan ölen çocukların ipince sevincine
gül fidelerini serpip geçen analarımız
destan içre sızlayı sızlayı gelir
.
eğer akacaksa gökyüzüne doğru
toprakta döllenen tohum
tütecekse kaynayan tencerenin buğu
küskün tomur dal ucunda çatlayacaksa
ve karımın karnında oğlum
tekmeleyip rahmin ince duvarlarını
o büyük çığlığa ulaşacaksa
yürüsün bin yıllardan bu yana
zulmün kan lekeleri
.
cevher
kömürün karasından çalınsın
çünkü yürek
katil mermilerin önünde
aça söne
vura düşe gülüm
delire köpüre
umudun alevini çoğaltacaktır
bileni bileni yanıp dönerken
hıncın çelik ışıltılı bıçağı

آهمەت کایا - (2006)  گۆزلەرم بن یاشندا
کورال 1

هەپ ئەسک بر زامانı گەترر
گدپ دە دöنمەیەنە
دöنüپ دە گöرمەیەنە
بو موهاجر سıزı
بو هاسرەت
.
ڤە سابıر
کن دالıندا کıزıل بر گۆنجا
دöکüلüر کاهرıن گüز آیلارı
ۆدونسوز, ئەتسز-ەکمەکسز
گüن ۆلور کıتلıک کıران
گüن ۆلور فەریات فگان
دöکüلüر ومودون ۆیالارı
دöکüلüر بوزلو رüیاسı ماهپوسلارıن
گüن ۆلور بر متنگ آلانıدıر
گüن ۆلور
دز دöڤەر آند ڤەررز
پارلار ناملولارıمıزıن وجو
گüن ۆلور آلانلارıن ۆرتا یەرندە
برەر برەر کوشونا دزلرز.
.
بز ک ومودون باهچıڤانıیıز
گöنüل کن دالıندا سەڤدا üرەتر
چاğıن دەستانıیıز دژلە بۆیوندا
ıسسıز آجıلاردا دەلک دەشک ۆلموش گەلنلەر
ڤە گöزلەر
پوسولاردا
ڤشنە گب چاتلایان کاچاکچıلارلا
گüڵەر کاراران دüنیا باهچەسندەن
دۆğمادان öلەن چۆجوکلارıن پنجە سەڤنجنە
گüل فدەلەرن سەرپپ گەچەن آنالارıمıز
دەستان چرە سıزلایı سıزلایı گەلر
.
ئەğەر آکاجاکسا گöکیüزüنە دۆğرو
تۆپراکتا دöڵەنەن تۆهوم
تüتەجەکسە کاینایان تەنجەرەنن بوğو
کüسکüن تۆمور دال وجوندا چاتلایاجاکسا
ڤە کارıمıن کارنıندا ۆğلوم
تەکمەلەیپ راهمن نجە دوڤارلارıنı
ۆ بüیüک چığلığا ولاشاجاکسا
یüرüسüن بن یıڵاردان بو یانا
زولمüن کان لەکەلەر
.
جەڤهەر
کöمüرüن کاراسıندان چالıنسıن
چüنکü یüرەک
کاتل مەرملەرن öنüندە
آچا سöنە
ڤورا دüشە گüلüم
دەلرە کöپüرە
ومودون آلەڤن چۆğالتاجاکتıر
بلەن بلەن یانıپ دöنەرکەن
هıنجıن چەلک ıشıلتıلı بıچاğı
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com