An Gelir

An gelir
paldır küldür yıkılır bulutlar
gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
o eski, o eski heyecan ölür
an gelir biter muhabbet.
şarkılar susar heves kalmaz
şataraban ölür.
.
şarabın gazabından kork
çünkü fena kırmızıdır
kan tutar / tutan ölür
sokaklar kuşatılmış
karakollar taranır
yağmurda bir militan ölür.
.
an gelir
ömrünün hırsızıdır
her ölen pişman ölür
hep yanlış anlaşılmıştır
hayalleri yasaklanmış
an gelir şimşek yalar
masmavi dehşetiyle siyaset meydanını
direkler çatırdar yalnızlıktan.
sehpada pir sultan ölür
son umut kırılmıştır
kaf dağı\' nın ardındaki
ne selam artık ne sabah
kimseler bilmez nerdeler
namlı masal sevdalıları
evvel zaman içinde
kalbur saman ölür
kubbelerde uğuldar Baki
çeşmelerden akar Sinan
an gelir
-la ilahe illallah-
kanuni süleyman ölür.
görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa / korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek-
saatli bir bombadır patlar
an gelir
attila ilhan ölür.

آهمەت کایا - (1986)  آن گەلر
آن گەلر

آن گەلر
پالدıر کüلدüر یıکıلıر بولوتلار
گöکیüزüندە آنلاشıلماز بر هەیبەت
ۆ ئەسک, ۆ ئەسک هەیەجان öلüر
آن گەلر بتەر موهاببەت.
شارکıلار سوسار هەڤەس کالماز
شاتارابان öلüر.
.
شارابıن گازابıندان کۆرک
چüنکü فەنا کıرمıزıدıر
کان توتار / توتان öلüر
سۆکاکلار کوشاتıلمıش
کاراکۆڵار تارانıر
یاğموردا بر ملتان öلüر.
.
آن گەلر
öمرüنüن هıرسıزıدıر
هەر öلەن پشمان öلüر
هەپ یانلıش آنلاشıلمıشتıر
هایاڵەر یاساکلانمıش
آن گەلر شمشەک یالار
ماسماڤ دەهشەتیلە سیاسەت مەیدانıنı
درەکلەر چاتıردار یالنıزلıکتان.
سەهپادا پر سولتان öلüر
سۆن وموت کıرıلمıشتıر
کاف داğı\' نıن آردıنداک
نە سەلام آرتıک نە ساباه
کمسەلەر بلمەز نەردەلەر
ناملı ماسال سەڤدالıلارı
ئەڤڤەل زامان چندە
کالبور سامان öلüر
کوببەلەردە وğولدار باک
چەشمەلەردەن آکار سنان
آن گەلر
-لا لاهە ڵاڵاه-
کانون سüلەیمان öلüر.
گöرüنمەز بر مەزارلıکتıر زامان
شارلەر دۆلاشıر ساف ساف
تەنهالارıندا شر سöیلەیەرەک
کم دویسا / کۆرکودان öلüر
-تاهرپ گüجü یüکسەک-
سااتل بر بۆمبادıر پاتلار
آن گەلر
آتلا لهان öلüر.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com