Gururla Bakiyorum Dunyaya

Birer birer, biner biner ölürüz
Yana yana, döne döne geliriz
Biz dostu’da düşmanıda bilriz
Vurulup düşenler darda kalmasın
.
Çünkü isyan bayrağıdır böğrüme saplanan sancı
Çünkü harcımı öfkeyle, imanla karıyorum
Ve kederin
Ve solgun yüzlü işçilerin üzerine
Dağ başlarının hırçınlığı savruluyor benden
Çünkü beni ateşiyle dimdik tutan kin
Çünkü benim gözbebeklerimde tutuşan şafak
Miting afişleri cesur pankartlar
Ve binlerce militan
Derin denizlerin aydınlığı
Zorlu sabahlar
Gökyüzü ve lale
Sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata
.
Çünkü ben sevdigim kızı
Yaşamak gibi halkım gibi sevdiğim kızı ki şiirini yazamayan
Ve türküsünü söyleyemeyen halkım gibi
Binlerce ve binlerce kurşunlanan halkım gibi
Zincire vurulan
Şavaşlara yollanan
Vergilere bağlanan halkım gibi
Felç olmuş yalnızlıklara bırakarak
Büyük acıların ve göz yaşlarının içine bırakarak
Şiirlerimin bir bıçak gibi ışıldadığı
Devrim türkülerini
Ve baş kaldırmayı öğreten dudaklarını
Bir kere olsun öpmeden
Bir kere olsun tutamadan kaygısızca
Serin bir yaz gecesi gibi ürperen ellerini
Hatta boynunu ve ayak bileklerini
Bilemeden , Bilemeden, Bilemeden
Vurdum yüreğimi şanlı kavgaya
Barışın ve özgürlügün dağlarına yürüyorum işte
Yiğitsen uslandır beni
Ey yasakların, kahpeliğin
Ve soygunların koruyucusu
Türkü çağıran kızlarımı sustur
Ve kahraman oğullarımı mezar kaza kaza kederli, kızgın
Tohum serpe serpe hünerli
Ve sömürüle sömürüle bomboş
Ve açlığın ve zulmün izlerini
Derin uçurumlarında taşıyan ellerimi
Naçaklara ve tırpanlara sarılan ellerimi
Mavzerlere sarılan ellerimi
Zincirlere vur gücün yeterse
Ama adına yaşamak dersen
Re-zil-ce
.
Çatlayan tomurcuğun
Doğan çocugunü çığlığını duymadan
Gül benizli sevgilinin
Titreyen gögüslerini öpmeden doyasıya
Korka korka, yana yana
Hergün biraz daha derinden
Hergün biraz daha kapkara duyarak ölümü
Aç ve arkasız
Köpekleşerek yaşamak dersen
Bu yürek
Çat diye çatlasın be
.
Kirsiz passız
Arı duru özümüz
Namussuza kanlı hançer sözümüz
Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz
Durana yürüyene bin selam olsun.
.
Gel gelelim parlayan güneşi
Emekçi kalkların
Kahraman halkların güneşini
Şehvetle içine dolduran toprak
Şimdi sımsıcak şimdi ulaşılmaz
Şimdi olgun meyvalarla dolu
Bahar bahçelerini sarmaktadır dünyaya
Ve gülbenizli sevgilinin dudaklarında hayat
Bizi aşka ve kavgaya çağırmaktadır
Bıçak kemiğe dayandıgı
Ok yaydan fırladığı için degil
Bu bezirgan saltanatı
Bu zulüm bitsin diye
Ağaran günler için
Yeni bir dünya uğruna
Yüzlerinde cesaretin onuru
Ve imanlı gücü döğüşen dünyanın
Ve ölüme
Gülerek koşan genç savaşçıların
Albayrakları dalgalansın
Dalgalansın, dalgalansın
Kinle boğuşan yorgun yüregi
Aydınlansın diye anamın
Dişleri sökülmüş kederli ağzı
Ağlamaya hazır gözleri
Safrası, ve sonsuz dağları eriten sabrı
Merhameti
Yani bir bütün halinde insanlığımız
Yunsun arısın diye durgun pınarlarda
Alınterinin namusu kurtulsun diye
Kurtulsun diye sıcak somun
Acı soğan ve çiçekli basmalar
Ahdettik, vefaettik
Kelle koyduk
Ölen ölür dostlar
Düşmanlar heyy
Kalan sağlar...

آهمەت کایا - (1994)  شارکلارم داگلارا
گورورلا باکیۆروم دونیایا

برەر برەر, بنەر بنەر öلüرüز
یانا یانا, دöنە دöنە گەلرز
بز دۆستو’دا دüشمانıدا بلرز
ڤورولوپ دüشەنلەر داردا کالماسıن
.
چüنکü سیان بایراğıدıر بöğرüمە ساپلانان سانجı
چüنکü هارجıمı öفکەیلە, مانلا کارıیۆروم
ڤە کەدەرن
ڤە سۆلگون یüزلü شچلەرن üزەرنە
داğ باشلارıنıن هıرچıنلığı ساڤرولویۆر بەندەن
چüنکü بەن آتەشیلە دمدک توتان کن
چüنکü بەنم گöزبەبەکلەرمدە توتوشان شافاک
متنگ آفشلەر جەسور پانکارتلار
ڤە بنلەرجە ملتان
دەرن دەنزلەرن آیدıنلığı
زۆرلو ساباهلار
گöکیüزü ڤە لالە
سıکıلمıش بر یومروک گب گریۆروز هایاتا
.
چüنکü بەن سەڤدگم کıزı
یاشاماک گب هالکıم گب سەڤدğم کıزı ک شرن یازامایان
ڤە تüرکüسüنü سöیلەیەمەیەن هالکıم گب
بنلەرجە ڤە بنلەرجە کورشونلانان هالکıم گب
زنجرە ڤورولان
شاڤاشلارا یۆڵانان
ڤەرگلەرە باğلانان هالکıم گب
فەلچ ۆلموش یالنıزلıکلارا بıراکاراک
بüیüک آجıلارıن ڤە گöز یاشلارıنıن چنە بıراکاراک
شرلەرمن بر بıچاک گب ıشıلدادığı
دەڤرم تüرکüلەرن
ڤە باش کالدıرمایı öğرەتەن دوداکلارıنı
بر کەرە ۆلسون öپمەدەن
بر کەرە ۆلسون توتامادان کایگıسıزجا
سەرن بر یاز گەجەس گب üرپەرەن ئەڵەرن
هاتا بۆینونو ڤە آیاک بلەکلەرن
بلەمەدەن , بلەمەدەن, بلەمەدەن
ڤوردوم یüرەğم شانلı کاڤگایا
بارıشıن ڤە öزگüرلüگüن داğلارıنا یüرüیۆروم شتە
یğتسەن وسلاندıر بەن
ئەی یاساکلارıن, کاهپەلğن
ڤە سۆیگونلارıن کۆرویوجوسو
تüرکü چاğıران کıزلارıمı سوستور
ڤە کاهرامان ۆğوڵارıمı مەزار کازا کازا کەدەرل, کıزگıن
تۆهوم سەرپە سەرپە هüنەرل
ڤە سöمüرüلە سöمüرüلە بۆمبۆش
ڤە آچلığıن ڤە زولمüن زلەرن
دەرن وچوروملارıندا تاشıیان ئەڵەرم
ناچاکلارا ڤە تıرپانلارا سارıلان ئەڵەرم
ماڤزەرلەرە سارıلان ئەڵەرم
زنجرلەرە ڤور گüجüن یەتەرسە
آما آدıنا یاشاماک دەرسەن
رە-زل-جە
.
چاتلایان تۆمورجوğون
دۆğان چۆجوگونü چığلığıنı دویمادان
گüل بەنزل سەڤگلنن
ترەیەن گöگüسلەرن öپمەدەن دۆیاسıیا
کۆرکا کۆرکا, یانا یانا
هەرگüن براز داها دەرندەن
هەرگüن براز داها کاپکارا دویاراک öلüمü
آچ ڤە آرکاسıز
کöپەکلەشەرەک یاشاماک دەرسەن
بو یüرەک
چات دیە چاتلاسıن بە
.
کرسز پاسسıز
آرı دورو öزüمüز
ناموسسوزا کانلı هانچەر سöزüمüز
چۆک وزاکتıر دۆستلار بزم یۆلوموز
دورانا یüرüیەنە بن سەلام ۆلسون.
.
گەل گەلەلم پارلایان گüنەش
ئەمەکچ کالکلارıن
کاهرامان هالکلارıن گüنەشن
شەهڤەتلە چنە دۆلدوران تۆپراک
شمد سıمسıجاک شمد ولاشıلماز
شمد ۆلگون مەیڤالارلا دۆلو
باهار باهچەلەرن سارماکتادıر دüنیایا
ڤە گüلبەنزل سەڤگلنن دوداکلارıندا هایات
بز آشکا ڤە کاڤگایا چاğıرماکتادıر
بıچاک کەمğە دایاندıگı
ۆک یایدان فıرلادığı چن دەگل
بو بەزرگان سالتاناتı
بو زولüم بتسن دیە
آğاران گüنلەر چن
یەن بر دüنیا وğرونا
یüزلەرندە جەسارەتن ۆنورو
ڤە مانلı گüجü دöğüشەن دüنیانıن
ڤە öلüمە
گüلەرەک کۆشان گەنچ ساڤاشچıلارıن
آلبایراکلارı دالگالانسıن
دالگالانسıن, دالگالانسıن
کنلە بۆğوشان یۆرگون یüرەگ
آیدıنلانسıن دیە آنامıن
دشلەر سöکüلمüش کەدەرل آğزı
آğلامایا هازıر گöزلەر
سافراسı, ڤە سۆنسوز داğلارı ئەرتەن سابرı
مەرهامەت
یان بر بüتüن هالندە نسانلığıمıز
یونسون آرıسıن دیە دورگون پıنارلاردا
آلıنتەرنن ناموسو کورتولسون دیە
کورتولسون دیە سıجاک سۆمون
آجı سۆğان ڤە چچەکل باسمالار
آهدەتک, ڤەفاەتک
کەڵە کۆیدوک
Öلەن öلüر دۆستلار
دüشمانلار هەیی
کالان ساğلار...
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com