Dotmam

dotmam dotmam dotmam
lêlê dotmam lêlê dotmam
dotmam dotmam dotmam
dotmam tuyî pismam ez
dotmam heyîva nî ye
lêlê dotmam lêlê dotmam
dotmam heyîva nî ye
dotmam tuyî pismam ez
derket ji naf ewrî ye
lêlê dotmam lêlê dotmam
derket ji naf ewrî ye
dotmam tuyî pismam ez
.
dotmam heyîva geshe
lêlê dotmam lêlê dotmam
dotmam heyîva geshe
dotmam tuyî pismam ez
derket ji ewrê reshe
lêlê dotmam lêlê dotmam
derket ji ewrê reshe
dotmam tuyî pismam ez
jîn bête ne xweshe
lêlê dotmam lêlê dotmam
jîn bête ne xweshe
dotmam tuyî pismam ez
.
dotmam em koçerîn
lêlê dotmam lêlê dotmam
dotmam em koçerîn
dotmam tuyî pismam ez
zomkeka vederîn
lêlê dotmam lêlê dotmam
zomkeka vederîn
dotmam tuyî pismam ez
desht u zozan digerîn
lêlê dotmam lêlê dotmam
desht u çîya digerîn
dotmam tuyî pismam ez

هەسەن شەریف - (2009)  تاڤ
دۆتمام

دۆتمام دۆتمام دۆتمام
لێلێ دۆتمام لێلێ دۆتمام
دۆتمام دۆتمام دۆتمام
دۆتمام تویی پسمام ئەز
دۆتمام هەییڤا نی یە
لێلێ دۆتمام لێلێ دۆتمام
دۆتمام هەییڤا نی یە
دۆتمام تویی پسمام ئەز
دەرکەت ژ ناف ئەوری یە
لێلێ دۆتمام لێلێ دۆتمام
دەرکەت ژ ناف ئەوری یە
دۆتمام تویی پسمام ئەز
.
دۆتمام هەییڤا گەسهە
لێلێ دۆتمام لێلێ دۆتمام
دۆتمام هەییڤا گەسهە
دۆتمام تویی پسمام ئەز
دەرکەت ژ ئەورێ رەسهە
لێلێ دۆتمام لێلێ دۆتمام
دەرکەت ژ ئەورێ رەسهە
دۆتمام تویی پسمام ئەز
ژین بێتە نە خوەسهە
لێلێ دۆتمام لێلێ دۆتمام
ژین بێتە نە خوەسهە
دۆتمام تویی پسمام ئەز
.
دۆتمام ئەم کۆچەرین
لێلێ دۆتمام لێلێ دۆتمام
دۆتمام ئەم کۆچەرین
دۆتمام تویی پسمام ئەز
زۆمکەکا ڤەدەرین
لێلێ دۆتمام لێلێ دۆتمام
زۆمکەکا ڤەدەرین
دۆتمام تویی پسمام ئەز
دەسهت و زۆزان دگەرین
لێلێ دۆتمام لێلێ دۆتمام
دەسهت و چییا دگەرین
دۆتمام تویی پسمام ئەز