Şafak Turkusu

Beni burada arama
Arama anne
Kapıda adımı
Adımı sorma
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
.
Kaç zamandır yüzüm traşlı
Gözlerim şafak bekledim
Uzarken ellerim kulağım kirişte
Ölümü özledim anne
Yaşamak isterken delice
Ah.... verebilseydim keşke
Yüreği avucunda koşan
Her bir anneye
Tepeden tırnağa oğula
Ve kıza kesmiş
Bir ülkeyi armağan
Düşlerimle sınırsız
Diretmişliğimle genç
Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma
Usulca açıverdi yanağımda tomurcuk
Pir Sultanı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i
Börklüce'yi Torlak Kemal'i insanları düşün anne
Düşün ki yüreğin sallansın
Düşin ki o an güneşli güzel günlere inanan
Mutlu bir Yusuf'cuk havalansın
.
Beni burada arama
Arama anne
Kapıda adımı
Adımı sorma
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
.
Yani benim güzel annem
Ala şafağın da ülkemin yıldız uçurmak varken
Oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim
Ne garip duygu şu ölmek
Öptüğüm kızlar geliyor aklıma
Bir açıklaması vardır elbet
Giderken dar ağacına
Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem
Bağışla beni güzel annem
Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana
Elleri değsin istemedim
Gözleri değsin istemedim
Ağlayıp koklayacaktın
Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda
Yaşamak ağrısı asıldı boynumda
Oysa türkü tadında yaşamak isterdim
.
Ölmek ne garip şey anne
Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı
Sedef kakmalı bir kutu içinde
Vermek isterdim çocukların eline
Sonra benim güzel annem
Damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza
Gecenin kıyısında durmuşum
Kefenin cebi yok koynuma yıldız doldurmuşum
Koşun çocuklar koşun
Sabah üstüme üstüme geliyor
.
Kısacası güzel annem
Bir çiçeği düşünürken ürpermek yok
Gülmek, umut etmek, özlemek
Ya da mektup beklemek
Gözleri yatırıp ıraklara
Ölmek ne garip şey anne
Artık duvarları kanatırcasına tırnağımla
Şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım
Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım
Baba olamayacağım örneğin
Toprak olmak ne garip şey anne
.
Uçurumlar ki sende büyür
Dağdır ki sende göçer
Ben bayrak derim çiçek derim
Çam diplerine açmış kanatlarını kozalak derim
Gül yanaklı çocuğa benzer
Yine de oğlunu yitirmek
Ne garip şey anne
.
Her kavgada ölen benim
Bayrak tutan çarpışan her kadın
Toprağı tırnaklayarak doğurur beni
Özlem benim, kavga benim, aşk benim
Bekle beni anne
Bir sabah çıka gelirim
Bir sabah anne bir sabah
Acını süpürmek için açtığında kapını
Adı başka sesi başka nice yaşıtım
Koynunda çiçekler
Çiçekler içinde bir ülke getirirler...

آهمەت کایا - (1996)  یلدزلار ڤە یاکامۆز
شافاک تورکوسو

بەن بورادا آراما
آراما آننە
کاپıدا آدıمı
آدıمı سۆرما
ساچلارıنا یıلدıز دüشمüش
کۆپارما آننە آğلاما
.
کاچ زاماندıر یüزüم تراشلı
گöزلەرم شافاک بەکلەدم
وزارکەن ئەڵەرم کولاğıم کرشتە
Öلüمü öزلەدم آننە
یاشاماک ستەرکەن دەلجە
آه.... ڤەرەبلسەیدم کەشکە
یüرەğ آڤوجوندا کۆشان
هەر بر آننەیە
تەپەدەن تıرناğا ۆğولا
ڤە کıزا کەسمش
بر üلکەی آرماğان
دüشلەرملە سıنıرسıز
درەتمشلğملە گەنچ
شاشکıنلığıملا چۆجوک دەڤرەدەرکەن سıرداشıما
وسولجا آچıڤەرد یاناğıمدا تۆمورجوک
پر سولتانı دüشüن آننە, شەیه بەدرەتن'
بöرکلüجە'ی تۆرلاک کەمال' نسانلارı دüشüن آننە
دüشüن ک یüرەğن ساڵانسıن
دüشن ک ۆ آن گüنەشل گüزەل گüنلەرە نانان
موتلو بر یوسوف'جوک هاڤالانسıن
.
بەن بورادا آراما
آراما آننە
کاپıدا آدıمı
آدıمı سۆرما
ساچلارıنا یıلدıز دüشمüش
کۆپارما آننە آğلاما
.
یان بەنم گüزەل آننەم
آلا شافاğıن دا üلکەمن یıلدıز وچورماک ڤارکەن
ۆتوروپ یıلدıزلار چندە کەند بوروک کانıمı چتم
نە گارپ دویگو شو öلمەک
Öپتüğüم کıزلار گەلیۆر آکلıما
بر آچıکلاماسı ڤاردıر ئەلبەت
گدەرکەن دار آğاجıنا
گەردە ماسا üستüندە بۆینو بüکüک کالدı کاğıت کالەم
باğıشلا بەن گüزەل آننەم
ۆğول تادıندا بر مەکتوپ یازامادıم دیە کıزما بانا
ئەڵەر دەğسن ستەمەدم
گöزلەر دەğسن ستەمەدم
آğلایıپ کۆکلایاجاکتıن
بەلک بر öمüر تاشıیاجاکتıن کۆینوندا
یاشاماک آğرıسı آسıلدı بۆینومدا
ۆیسا تüرکü تادıندا یاشاماک ستەردم
.
Öلمەک نە گارپ شەی آننە
بایرام کارتلارıنıن توتساکلığıندان آشıرıپ بایرامı
سەدەف کاکمالı بر کوتو چندە
ڤەرمەک ستەردم چۆجوکلارıن ئەلنە
سۆنرا بەنم گüزەل آننەم
دامدان دüشەر گب ڤورولماک ستەردم بر کıزا
گەجەنن کıیıسıندا دورموشوم
کەفەنن جەب یۆک کۆینوما یıلدıز دۆلدورموشوم
کۆشون چۆجوکلار کۆشون
ساباه üستüمە üستüمە گەلیۆر
.
کıساجاسı گüزەل آننەم
بر چچەğ دüشüنüرکەن üرپەرمەک یۆک
گüلمەک, وموت ئەتمەک, öزلەمەک
یا دا مەکتوپ بەکلەمەک
گöزلەر یاتıرıپ ıراکلارا
Öلمەک نە گارپ شەی آننە
آرتıک دوڤارلارı کاناتıرجاسıنا تıرناğıملا
شاشکıن وموتلو شرلەر یازامایاجاğıم
موتلاک بر نانچلا گöزلەرم تاڤانا چاکامایاجاğıم
بابا ۆلامایاجاğıم öرنەğن
تۆپراک ۆلماک نە گارپ شەی آننە
.
وچوروملار ک سەندە بüیüر
داğدıر ک سەندە گöچەر
بەن بایراک دەرم چچەک دەرم
چام دپلەرنە آچمıش کاناتلارıنı کۆزالاک دەرم
گüل یاناکلı چۆجوğا بەنزەر
ینە دە ۆğلونو یترمەک
نە گارپ شەی آننە
.
هەر کاڤگادا öلەن بەنم
بایراک توتان چارپıشان هەر کادıن
تۆپراğı تıرناکلایاراک دۆğورور بەن
Öزلەم بەنم, کاڤگا بەنم, آشک بەنم
بەکلە بەن آننە
بر ساباه چıکا گەلرم
بر ساباه آننە بر ساباه
آجıنı سüپüرمەک چن آچتığıندا کاپıنı
آدı باشکا سەس باشکا نجە یاشıتıم
کۆینوندا چچەکلەر
چچەکلەر چندە بر üلکە گەتررلەر...
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com