Nehri Destani

bir yanım arz-ı miri
bir yanım haraciyye
benim çürüdüğüm zindan
halkların fideliğidir.
.
benim gömüldüğüm toprak
bin yılların tarlası
yedi iklim
dört bucak
sevda ile sürülen
başağından binbir çiçek getiren
ve kuşların
çiçekleri.
gözleri çapak çapak
aşiret çocukları
zincirde
pusuda tutmaz
türkülerde söylerler.
benim ellerimin hünerinde
yüreği çatal civan
dört bir yanı
sevda ile karılmış
kınalı fatihadır
doğan çocuğun altın çığlığı.
.
benim atmadığım dağda
ya gece
ya zulum
ya esaret.
.
cehennemden hınç kuşanıp gelirler
kanlı taçlarında zincirli seher
tan yerinin ağartısı dönektir
ve sınır karakolları
kaçakçı ölülerinden
muhacir halklara derttir
kederdir.
aşiret beylerine intihar
gül yüzlü gelinlere hasrettir.
hasrettir nazlım
hasrettir belalım
hasrettir buruk
çaresiz
uslu
hasrettir:
.
sapı kiraz dalından
çeliği kırk gün kırk gece
iliklerinden su yemiş
bilgelerden akıl
ululardan dirayet derlemiş
ve aşiret kadınlarından vefa
destanlardan yiğitlik almış
eğri ucu kürt hançer
deli urartu
elleri turuşpa’da başak başak açılan
benim atmadığım dağda
çiledir
öşürdür
ve kelepçedir.
.
gül açar
meyva verir deng’imiz
elbet
bir türküde söylerler bizi
güneş vurukça açar
zulüm vurdukça düşer
ipe çekildiysek eğer
/be şeref ü zureker
mahabad’tan
rewanduz’a
cizre’ye
ip atıp
kin ördüğünden.
.
benim göğerdiğim toprak
halkların isyanıdır
şeyh ubeydullah nehri derler adıma
kanım
acılıdır
çaresiz
yorgun
ve yaralıdır.
.
ve gözlerimin akı
kan akıtır geceye
ve ellerim büzülmüş
felce girmiştir
toprağım kısır
çiçeğim vurgun
yüreğimde
yüreğimin içinde
bir hayın mermidir kölelik.
ne kırlangıç uçar
ne serçe düşer
bir osmanlı paşaları
divan kurup
yargı tutar
bir de
eli kanlı safevi sultanları
idam sehpasına mührümü asar
selam ederim halkıma
baş eğip
el bağlamasın.
.
benim çatladığım başak
halkların emeğindedir
açılır gönlümün bağı
ya zindandan
ya zulümdan gelirim
.
al bu ellerimi ateşte kavurm
gülümü
goncamı gecede çürüt
ve zor getir
cefa getir
dayatma getir:
dal ucunda açan tomur
penceremde donmasın
etekleri
etekleri canım eyy
tutuşmuş gelin kızlarım
zindanda zulümde döl tutsun benden.
.
benim atmadığım dağda
ya zulüm
ya öşür
ya esaret
ubeydullah nehri derler adıma
acılıdır birinci yanım
ikinci yanım cinayet
üçüncü yanım zindandır
işkencedir.
dördüncü yanım akıl sır ermez
göz görür
dil söylemez.
beşinci yanım bebeğimin kaderi
altıncı yanım bir cehennemdir.
umuttur
sevdadır yedindi yanım
sekizinci yanım bilinmez
dokuzuncu yanım kölelikten
onuncu yanım ihanettendir.
.
benim yürüdüğüm sırat
dijle’de köpük köpük
fırat’ta meddir, cezirdir.
ve mezopotamya’nın yeşil yüreği
demiri döve döve
mermeri oya oya
duvarı dele çıka
baharın bereketinde
süren filizindedir.
ne güz gelir yaprağının ucuna
ne kış tutar köklerinin dilini
benim çürüğüm zindan
halkların fideliğidir.

آهمەت کایا - (2006)  گۆزلەرم بن یاشندا
نەهر دەستان

بر یانıم آرز-ı مر
بر یانıم هاراجییە
بەنم چüرüدüğüم زندان
هالکلارıن فدەلğدر.
.
بەنم گöمüلدüğüم تۆپراک
بن یıڵارıن تارلاسı
یەد کلم
دöرت بوجاک
سەڤدا لە سüرüلەن
باشاğıندان بنبر چچەک گەترەن
ڤە کوشلارıن
چچەکلەر.
گöزلەر چاپاک چاپاک
آشرەت چۆجوکلارı
زنجردە
پوسودا توتماز
تüرکüلەردە سöیلەرلەر.
بەنم ئەڵەرمن هüنەرندە
یüرەğ چاتال جڤان
دöرت بر یانı
سەڤدا لە کارıلمıش
کıنالı فاتهادıر
دۆğان چۆجوğون آلتıن چığلığı.
.
بەنم آتمادığıم داğدا
یا گەجە
یا زولوم
یا ئەسارەت.
.
جەهەننەمدەن هıنچ کوشانıپ گەلرلەر
کانلı تاچلارıندا زنجرل سەهەر
تان یەرنن آğارتıسı دöنەکتر
ڤە سıنıر کاراکۆڵارı
کاچاکچı öلüلەرندەن
موهاجر هالکلارا دەرتر
کەدەردر.
آشرەت بەیلەرنە نتهار
گüل یüزلü گەلنلەرە هاسرەتر.
هاسرەتر نازلıم
هاسرەتر بەلالıم
هاسرەتر بوروک
چارەسز
وسلو
هاسرەتر:
.
ساپı کراز دالıندان
چەلğ کıرک گüن کıرک گەجە
لکلەرندەن سو یەمش
بلگەلەردەن آکıل
ولولاردان درایەت دەرلەمش
ڤە آشرەت کادıنلارıندان ڤەفا
دەستانلاردان یğتلک آلمıش
ئەğر وجو کüرت هانچەر
دەل ورارتو
ئەڵەر توروشپا’دا باشاک باشاک آچıلان
بەنم آتمادığıم داğدا
چلەدر
öشüردüر
ڤە کەلەپچەدر.
.
گüل آچار
مەیڤا ڤەرر دەنگ’مز
ئەلبەت
بر تüرکüدە سöیلەرلەر بز
گüنەش ڤوروکچا آچار
زولüم ڤوردوکچا دüشەر
پە چەکلدیسەک ئەğەر
/بە شەرەف ü زورەکەر
ماهاباد’تان
رەواندوز’ا
جزرە’یە
پ آتıپ
کن öردüğüندەن.
.
بەنم گöğەردğم تۆپراک
هالکلارıن سیانıدıر
شەیه وبەیدوڵاه نەهر دەرلەر آدıما
کانıم
آجıلıدıر
چارەسز
یۆرگون
ڤە یارالıدıر.
.
ڤە گöزلەرمن آکı
کان آکıتıر گەجەیە
ڤە ئەڵەرم بüزüلمüش
فەلجە گرمشتر
تۆپراğıم کıسıر
چچەğم ڤورگون
یüرەğمدە
یüرەğمن چندە
بر هایıن مەرمدر کöلەلک.
نە کıرلانگıچ وچار
نە سەرچە دüشەر
بر ۆسمانلı پاشالارı
دڤان کوروپ
یارگı توتار
بر دە
ئەل کانلı سافەڤ سولتانلارı
دام سەهپاسıنا مüهرüمü آسار
سەلام ئەدەرم هالکıما
باش ئەğپ
ئەل باğلاماسıن.
.
بەنم چاتلادığıم باشاک
هالکلارıن ئەمەğندەدر
آچıلıر گöنلüمüن باğı
یا زنداندان
یا زولüمدان گەلرم
.
آل بو ئەڵەرم آتەشتە کاڤورم
گüلüمü
گۆنجامı گەجەدە چüرüت
ڤە زۆر گەتر
جەفا گەتر
دایاتما گەتر:
دال وجوندا آچان تۆمور
پەنجەرەمدە دۆنماسıن
ئەتەکلەر
ئەتەکلەر جانıم ئەیی
توتوشموش گەلن کıزلارıم
زنداندا زولüمدە دöل توتسون بەندەن.
.
بەنم آتمادığıم داğدا
یا زولüم
یا öشüر
یا ئەسارەت
وبەیدوڵاه نەهر دەرلەر آدıما
آجıلıدıر برنج یانıم
کنج یانıم جنایەت
üچüنجü یانıم زنداندıر
شکەنجەدر.
دöردüنجü یانıم آکıل سıر ئەرمەز
گöز گöرüر
دل سöیلەمەز.
بەشنج یانıم بەبەğمن کادەر
آلتıنجı یانıم بر جەهەننەمدر.
وموتور
سەڤدادıر یەدند یانıم
سەکزنج یانıم بلنمەز
دۆکوزونجو یانıم کöلەلکتەن
ۆنونجو یانıم هانەتەندر.
.
بەنم یüرüدüğüم سıرات
دژلە’دە کöپüک کöپüک
فıرات’تا مەددر, جەزردر.
ڤە مەزۆپۆتامیا’نıن یەشل یüرەğ
دەمر دöڤە دöڤە
مەرمەر ۆیا ۆیا
دوڤارı دەلە چıکا
باهارıن بەرەکەتندە
سüرەن فلزندەدر.
نە گüز گەلر یاپراğıنıن وجونا
نە کıش توتار کöکلەرنن دلن
بەنم چüرüğüم زندان
هالکلارıن فدەلğدر.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com