Beni Tarihle Yargila

"Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir is,
Ve göz gözü görmez bir sis değildik biz
Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla,
Ve tarihle yargıla..."
.
Bal değildir ölüm bana,
İdam gül değildir bana,
Geceler çok karanlık,
Gel düşümdeki sevgilim,
Ay ışığı yedir bana...
.
”Ahh... Ben hasrete tutsağım,
Hasretler tutsak bana
Bıyığımdan gülüş sarkmaz,
Bıyık bırakmak yasak bana,
Mahpus bana, sus bana.
Yağlık ilmek boynuma...
Sevgili yerine
Koynuma idamlar alır, idamlar alır yatarım,
Ve sonra sabırla beklerim,
Bulutları çekersiniz üstümden,
Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız,
Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana...
Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim,
Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına, doğrulurum,
Gözlerimde güneş koşar,
Ve çiçekler ekersiniz, çiçekler ekersiniz toprağıma...”
.
Duygu bana, öykü bana,
Roman gibi her an bana
Hücremde yalnızım gel,
Gel düşümdeki sevgilim,
Soyunup hazırlan bana.
.
“Biraz sonra asmaya götürecekler beni,
Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni,
Hoşçakalın sevdiklerim;
Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök...
Bütün doğa hoşçakalın...
Hoşçakalın sevdalılar,
Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar,
Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar,
Hoşçakalın...
Hoşçakalın senfoniler, oyun havaları,
Sevda türküleri ve şiirler.
Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler.
Dağlarında yürüdüğümüz toprak,
Yalınayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler hoşçakalın...
Hoşçakalın ağız tatlarım;
Sıcak çorbam, çayım, sigaram...
Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram...
Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı,
Ve kalemimi, ve saatimi,
Ve kavgamı bıraktığım sevgili dostlar
Hoşçakalın, hoşçakalın...”
.
Dostum bana, sevdam bana,
Soluğunu geçir bana,
Uyku tutmuyor gözüm,
Anılar sıraya girdi.
Gel anne süt içir bana.
.
”Hoşçakalın anılarımı bıraktığım insanlar,
Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar,
Yedi bölge, dört deniz,
Yedi iklim, altmış yedi şehir,
Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları...
Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar,
Asfalt yolu boyu dizilmiş fabrikalar,
Ve işçiler ve köylüler...
Hoşçakal ülkem
Hoşçakal anne, hoşçakal baba, kardeşim,
Hoşçakal sevgilim, hoşçakal dünya,
Hoşçakalın dünyanın bütün halkları,
Sınırlı olmayan mekâna,
Sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben;
En sevda halimle, en yaşayan halimle,
Gidiyorum dostlarım,
Hoşçakalın, hoşçakalın...
Beni yaşamımla sorgula iki gözüm,
Beni yüreğimle, beni özümle,
Bilimle anla beni, felsefeyle anla beni,
Tarihle anla beni,
Ve öyle yargıla.

آهمەت کایا - (1988)  باشکالدریۆروم
بەن تارهلە یارگلا

&قوۆت;ترەک بر موم آلەڤنن هاڤایا بıراکتığı بولانıک بر س,
ڤە گöز گöزü گöرمەز بر سس دەğلدک بز
بەن بلملە آنلا ک گöزüم, فەلسەفەیلە آنلا,
ڤە تارهلە یارگıلا...&قوۆت;
.
بال دەğلدر öلüم بانا,
İدام گüل دەğلدر بانا,
گەجەلەر چۆک کارانلıک,
گەل دüشüمدەک سەڤگلم,
آی ıشığı یەدر بانا...
.
”اهه... بەن هاسرەتە توتساğıم,
هاسرەتلەر توتساک بانا
بıیığıمدان گüلüش سارکماز,
بıیıک بıراکماک یاساک بانا,
ماهپوس بانا, سوس بانا.
یاğلıک لمەک بۆینوما...
سەڤگل یەرنە
کۆینوما داملار آلıر, داملار آلıر یاتارıم,
ڤە سۆنرا سابıرلا بەکلەرم,
بولوتلارı چەکەرسنز üستüمدەن,
سوچسوزلوğومون یارگıلایıجıلارıنı یارگıلارسıنıز,
ڤە ۆ گüزەل گەلەجەğ گەتررسنز بانا...
Öلüم تانıماز شتە ۆ زامان سەڤگم,
تıرناکلارıمı گەچرپ تۆپراğıن سıرتıنا, دۆğرولوروم,
گöزلەرمدە گüنەش کۆشار,
ڤە چچەکلەر ئەکەرسنز, چچەکلەر ئەکەرسنز تۆپراğıما...”
.
دویگو بانا, öیکü بانا,
رۆمان گب هەر آن بانا
هüجرەمدە یالنıزıم گەل,
گەل دüشüمدەک سەڤگلم,
سۆیونوپ هازıرلان بانا.
.
“براز سۆنرا آسمایا گöتüرەجەکلەر بەن,
براز سۆنرا دالıمدان کۆپارıپ öلدüرەجەکلەر بەن,
هۆشچاکالıن سەڤدکلەرم;
دöرت مەڤسم, یەد کıتا, ماڤ گöک...
بüتüن دۆğا هۆشچاکالıن...
هۆشچاکالıن سەڤدالıلار,
چۆجوکلار, üنڤەرستەڵەر, گەنچ کıزلار,
سۆنسوز وزای, گەزەگەنلەر ڤە یıلدıزلار,
هۆشچاکالıن...
هۆشچاکالıن سەنفۆنلەر, ۆیون هاڤالارı,
سەڤدا تüرکüلەر ڤە شرلەر.
بلدرلەرمزن ڤە سەسلەرمزن یانکıلاندığı شەهرلەر.
داğلارıندا یüرüدüğüمüز تۆپراک,
یالıنایاک ئەیلەم آدıملارıیلا گەچتğمز نەهرلەر هۆشچاکالıن...
هۆشچاکالıن آğıز تاتلارıم;
سıجاک چۆربام, چایıم, سگارام...
هاڤالاندıرما سıرام, بانیۆ سıرام, کەلەپچە سıرام...
پارکامı, کازاğıمı, ئەلدڤەنلەرم, آیاککابıلارıمı,
ڤە کالەمم, ڤە سااتم,
ڤە کاڤگامı بıراکتığıم سەڤگل دۆستلار
هۆشچاکالıن, هۆشچاکالıن...”
.
دۆستوم بانا, سەڤدام بانا,
سۆلوğونو گەچر بانا,
ویکو توتمویۆر گöزüم,
آنıلار سıرایا گرد.
گەل آننە سüت چر بانا.
.
”هۆشچاکالıن آنıلارıمı بıراکتığıم نسانلار,
موتلولوğو چن دöڤüشتüğüم نسانلار,
یەد بöلگە, دöرت دەنز,
یەد کلم, آلتمıش یەد شەهر,
ۆکوڵار, ماهاڵەلەر, کöپرüلەر, ترەن یۆڵارı...
دەنز کıیıلارı, بالıکچı مۆتۆرلارı, تاکالار,
آسفالت یۆلو بۆیو دزلمش فابرکالار,
ڤە شچلەر ڤە کöیلüلەر...
هۆشچاکال üلکەم
هۆشچاکال آننە, هۆشچاکال بابا, کاردەشم,
هۆشچاکال سەڤگلم, هۆشچاکال دüنیا,
هۆشچاکالıن دüنیانıن بüتüن هالکلارı,
سıنıرلı ۆلمایان مەکâنا,
سıنıرلı ۆلمایان زامانا گدیۆروم بەن;
ئەن سەڤدا هالملە, ئەن یاشایان هالملە,
گدیۆروم دۆستلارıم,
هۆشچاکالıن, هۆشچاکالıن...
بەن یاشامıملا سۆرگولا ک گöزüم,
بەن یüرەğملە, بەن öزüملە,
بلملە آنلا بەن, فەلسەفەیلە آنلا بەن,
تارهلە آنلا بەن,
ڤە öیلە یارگıلا.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com